Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Ing. Peter Lipták so sídlom Stredná 655/362, 956 31 Krušovce, IČO: 37 284 550 (ďalej len „predávajúci“) ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Predávajúci vymenoval za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Peter Lipták , e-mailová adresa mail@md10.sk , telefónne číslo +421 905 168 972.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a, Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu , dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Predávajúci spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa , údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platnou na tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti predávajúceho. (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácií.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí člíánok 6 ods. 1 písm. b, nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácíí článok 6 ods 1. písm c, nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti predávajúceho.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
– Prevádzkovateľ webhostingu – Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 1
– Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi , ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.
– Servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií
– Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a auditori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b, Plnenie zákonných povinností predávajúceho
Predávajúci spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) na účely plnenia zákonných povinností predávajúceho.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c, nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a zákon o registratúrach). Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností predávajúceho.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
Daňoví poradcovia, auditori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním predávajúceho:
a, písmo zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b, elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c, telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d, príslušné právne predpisy.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.